Kielipoliittinen ohjelma osaksi hallitusohjelmaa

Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan sisältyy kielipoliittisen ohjelman laatiminen ja kansalliskielistrategian päivittäminen. Tehtävä kuuluu oikeusministeriön vastuualueelle ja sitä perustellaan hallitusohjelmassa näin:

“Laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Strategia vastaa Kotimaisten kielten keskuksen huoleen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä.

Kaikki valtiolliset ohjeet ja säännökset annetaan myös ruotsiksi niiltä osin kuin ne koskevat myös Ahvenanmaata. Lisäksi laaditaan kielipoliittinen ohjelma, jossa otetaan huomioon muut Suomessa puhutut kielet, erityisesti saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet.”

Hallitusohjelma on luettavissa täällä.

Lupaavaa hallitusohjelman tehtävänannossa on viittaus Kotimaisten kielten keskuksen kannanottoon, jonka keskeinen viesti oli huoli kansalliskielten käyttöalan kaventumisesta sekä englannin kasvavasta roolista koulutuksen ja palveluiden tarjoamisen kielenä. Kannanotto loppui pahanenteiseen varoitukseen:

Luovummeko kielestämme? Olemme lähellä tilannetta, jossa on konkreettisesti tehtävä päätös siitä, haluammeko edelleen pitää kiinni äidinkielestämme vai olemmeko valmiit luopumaan siitä toisen kielen hyväksi – ensin vain joillakin elämän osa-alueilla mutta vähitellen yhä kattavammin. Tällainen suuntaus on jo meneillään, ja siihen on syytä reagoida huolellisesti kerätyn tiedon ja laajan käytettävissä olevan ymmärryksen pohjalta. Tämä edellyttää asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden yhteistyötä ja kansallisen tason suunnittelua.”

Toivotaan, että oikeusministeriö lähtee valmistelussaan vahvasti vastaamaan tähän huoleen ja pohtimaan ennakkoluulottomasti keinoja kansalliskielten aseman parantamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Lienee selvää, että tarvitaan uutta, järeämpää lainsäädäntöä – pelkkä tahtotilojen listaaminen, mittaaminen ja seuranta eivät  enää riitä kääntämään vallitsevaa kehitystä.