Käyttöehdot ja tietosuojaseloste / Användarvillkor och dataskyddsbeskrivning

Kielivaalikone/ Valkompass om språk
Palvelun käyttöehdot 10.2.2023

Palvelun tuottaja
Oma kieli ry – Eget språk rf
Y-tunnus 3201973-4
Otakaari 7
02150 Espoo
vaalikone@omakieli.fi

Palvelun käyttäjät
1) Ne vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ehdokkaana olevat henkilöt (’ehdokaskäyttäjä’), jotka luovuttavat palvelun tuottajalle sisältöjä ja henkilötietoja palvelun toteuttamiseksi sekä hyväksyvät palvelun käyttöehdot.
2) Kielivaalikone-verkkopalvelun käyttäjät, jotka vastaavat palvelussa esitettyihin kysymyksiin (’yleisökäyttäjä’).

Palvelun sisältö
Palvelun ehdokaskäyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa toimittamansa aineisto, kuten ehdokasvalokuva palvelussa käytettäväksi. Ehdokaskäyttäjä sitoutuu toimittamaan palveluun vain sellaista tekstiaineistoa, joka on ilmaisultaan hyvien tapojen ja vallitsevan lainsäädännön mukaista. Palvelun tuottajalla on oikeus jättää julkaisematta, poistaa tai vähäiseltä osin muokata sopimatonta tai palvelun laadun kannalta puutteellista aineistoa.

Palvelun ehdokaskäyttäjä voi pyytää palvelun tuottajalta palveluun toimitetun tiedon poistamista tai korjaamista. Palvelun tuottajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä pyynnöt.

Palvelun tuottajalle siirtyy oikeus käyttää palveluun luovutettua sisältöä Kielivaalikone-palvelussa, analyysikoosteissa sekä tutkimuskäytössä. Palvelun tuottajalla on lisäksi oikeus luovuttaa palvelussa julkaistavia tietoja koostetusti myös tutkimuskäyttöön sekä tuottaa niistä erilaisia analyyseja ja yhteenvetoja. Palvelu tarjotaan osoitteissa kielivaalikone.fi ja valkompassomsprak.fi.

Palvelun tarjoaminen
Palvelun tuottaja ylläpitää palvelua ja julkaisee sen sisältämiä tietosisältöjä vähintään vuoden 2023 eduskuntavaaleihin saakka. Palvelun tuottaja ei takaa palvelun jatkuvaa saavutettavuutta eikä vastaa käyttökatkoista tai muista virhetilanteista johtuvista välillisistä vahingoista.

Kielivaalikone/ Valkompass om språk
Användarvillkor 10.2.2023

Tjänsteproducent

Oma kieli ry – Eget språk rf
Y-3201973-4
Otsvängen 7
02150 Esbo
valkompass@egetsprak.fi

Tjänstanvändare

1) De personer som är kandidater vid riksdagsvalet 2023 (’kandidatanvändaren’) och som lämnar ut innehåll och personuppgifter till tjänsteproducenten för genomförandet av tjänsten samt godkänner användarvillkoren.

2) Användare av webbtjänsten Valkompass om språk som svarar på frågor som ställs i tjänsten (”publikanvändare”).

Tjänstens innehåll

Kandidatanvändaren ansvarar för att han eller hon har rätt att lämna ut sitt material, såsom ett kandidatfoto, för användning i tjänsten. Kandidatanvändaren förbinder sig att leverera endast sådant textmaterial till tjänsten som till sitt uttryck stämmer överens med god sed och gällande lagstiftning. Tjänsteproducenten har rätt att låta bli att publicera, radera eller till en liten del redigera olämpligt material eller material som är bristfälligt med tanke på tjänstens kvalitet.

En kandidatanvändare kan begära att tjänsteproducenten raderar eller korrigerar den information som lämnats till tjänsten. Tjänsteproducenten har rätt att godkänna eller avslå begäran. Till tjänsteproducenten övergår rätten att använda det innehåll som överlåtits till tjänsten, i analyssammanställningarna och i forskningsanvändningen. Tjänsteproducenten har dessutom rätt att lämna ut uppgifter som publiceras i tjänsten i aggregerad form också för forskningsändamål samt producera olika analyser och sammandrag av dem. Tjänsten tillhandahålls på adresserna kielivaalikone.fi och valkompassomsprak.fi.

Tillhandahållande av tjänster

Tjänsteproducenten upprätthåller servicen och publicerar innehållet i den åtminstone fram till riksdagsvalet 2023. Tjänsteproducenten garanterar inte kontinuerlig tillgänglighet av tjänsten och svarar inte för indirekta skador som orsakas av driftsavbrott eller andra felsituationer.

Kielivaalikone/ Valkompass om språk
Tietosuojaseloste 10.2.2023

Oma kieli ry – Eget språk rf toteuttaa vuoden 2023 eduskuntavaalien yhteydessä Kielivaalikone-palvelun. Tähän palveluun kerätään kansanedustajaehdokkaiden ehdokkuuteen liittyviä perustietoja sekä kantoja kielipoliittisiin kysymyksiin. Palvelun avautuessa äänestäjille kansalaiset pääsevät vastaamaan verkkopalvelussa samoihin kysymyksiin ja tarkastelemaan palvelussa olevia ehdokkaiden vastauksia ja perustietoja.

Rekisterinpitäjä
Oma kieli ry – Eget språk rf
Y-tunnus 3201973-4
Otakaari 7
02150 Espoo
vaalikone@omakieli.fi
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Marja Alkio.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja tietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen kerääminen perustuu toimituksellisen palvelun tarjoamiseen.

Kerätyt henkilötiedot
Henkilötiedot kerätään pääosin eduskuntavaaliehdokkaiden itsensä antamina ja heiltä pyydetään erikseen myös hyväksyntä palvelun käyttöehtoihin.

Ehdokkaan kampanjasivulta, julkisesta lähteestä tai ehdokkaan puolueen toimittamana tietona: Sähköpostiosoite. Muista henkilötiedoista poiketen sähköpostiosoitetta käsitellään vain kyselypalvelussa (Webropol) sekä paikallisena tiedostona. Sähköpostiosoitteita ei siirretä vaalikonepalveluun. Kyselyn toteuttamisen jälkeen, viimeistään 30.4.2023, sähköpostiosoitteet poistetaan yhdistyksen sähköpostitiedoista, kyselypalvelusta sekä paikallisesti tallennetuista tiedostoista.

Oikeusministeriön julkaisemat ehdokastiedot: Etunimi, sukunimi, ehdokasnumero, puolue, vaalipiiri, arvo, ammatti tai toimi, kotikunta

Ehdokkaan palvelussa vapaaehtoisena antamat tiedot: Vastaukset vaalikonekysymyksiin, ikä, sukupuoli, äidinkieli

Vaalikoneen kansalaiskäyttäjien antamat tiedot: Kansalaiskäyttäjien käyttäessä verkkopalvelua tallentuu palveluun ainoastaan lokitietoja, kuten käyttäjän IP-osoite, mutta ei sellaisia tietoja, jotka palvelun tarjoaja voisi liittää tiettyyn henkilöön.

Henkilötietojen käsittely: Palvelun henkilötietoja käsittelevät vain ne nimetyt henkilöt, joiden on käsiteltävä tietoja palvelun tuottamiseksi. Henkilötietoja tallentuu vaalikoneen tuottamisessa tarvittuihin palveluihin, joita ovat kyselytyökalu, tietokantaohjelmisto sekä verkkosivustojen isännöintipalvelut. Tietoja ei käsitellä EU:n ulkopuolella.

Tietoja käsitellään huolellisesti, ainoastaan korkean tietoturvatason palveluissa ja tietojen paikallinen käsittely tapahtuu lukituissa työtiloissa.

Eduskuntavaaliehdokas hyväksyy tietojen käytön toimituksellisen, pysyvän palvelun tuottamiseksi. Ehdokas voi pyytää virheellisten tietojen korjaamista, mutta palvelun toimituksellisen luonteen vuoksi niiden muuttamiselle tai kokonaan poistamiselle on oltava erityinen syy. Tiedot säilytetään palvelussa niin kauan kuin palvelu on käytettävissä. Näitä julkisia tietoja voidaan hyödyntää myös tutkimustarkoituksiin. Mitään tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin. Tietosuoja-asioissa yhteyshenkilönä toimii rekisterinpitäjä: Oma kieli ry – Eget språk rf, Marja Alkio, vaalikone@omakieli.fi.

Kielivaalikone/ Valkompass om språk
Dataskyddsbeskrivning 10.2.2023

Oma kieli ry – Eget språk rf genomför i samband med riksdagsvalet 2023 tjänsten Valkompass om språk. I denna tjänst samlas grundläggande uppgifter om riksdagsvalskandidaterna samt ståndpunkter i språkpolitiska frågor. När tjänsten öppnas för väljarna kan medborgarna svara på samma frågor i webbtjänsten och granska kandidaternas svar och basuppgifter i tjänsten.

Registeransvarig
Oma kieli ry – Eget språk rf
Y-3201973-4
Otsvängen 7
02150 Esbo
valkompass@egetsprak.fi

Kontaktperson i dataskyddsärenden: Marja Alkio

Insamlade personuppgifter

Personuppgifter samlas i huvudsak in av riksdagsvalskandidaterna själva och de ombeds också godkänna tjänstens användarvillkor.


Kandidatens kampanjsida, en offentlig källa eller information från kandidatens parti:

E-postadress. Till skillnad från andra personuppgifter behandlas e-postadressen endast i enkättjänsten (Webropol) och som en lokal fil. E-postadresserna överförs inte till valmaskintjänsten. Efter att enkäten genomförts, senast 30.4.2023, raderas e-postadresserna från föreningens e-post, enkättjänsten och lokalt lagrade filer.

Kandidatuppgifter som justitieministeriet publicerar: Förnamn, efternamn, kandidatnummer, parti, valkrets, titel, yrke eller befattning, hemkommun


Uppgifter som kandidaten lämnat i tjänsten: Svar på valmaskinsfrågor, ålder, kön, modersmål

Information från valmaskinens medborgaranvändare: När medborgaranvändare använder webbtjänsten lagras endast logguppgifter, såsom användarens IP-adress, men inte sådana uppgifter som tjänsteleverantören kan koppla till en viss person.

Behandling av personuppgifter

Tjänstens personuppgifter behandlas endast av de namngivna personer som ska behandla uppgifterna för att producera tjänsten. Personuppgifter lagras i de tjänster som används i valmaskinen, dvs. enkätverktyg, databasprogramvara och webbhotell. Uppgifterna behandlas inte utanför EU.

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt, endast i tjänster med hög datasäkerhet och den lokala behandlingen sker i låsta arbetsutrymmen.

Riksdagsvalskandidaten godkänner användningen av uppgifterna för produktion av redaktionella, permanenta tjänster. Kandidaten kan begära rättelse av felaktiga uppgifter, men på grund av tjänstens redaktionella karaktär måste det finnas särskilda skäl att ändra eller helt radera dem.

Uppgifterna bevaras i tjänsten så länge tjänsten är tillgänglig. Dessa uppgifter kan också användas för forskningsändamål. Ingen information lämnas ut för marknadsföringsändamål. I dataskyddsärenden är den registeransvarige kontaktperson: Oma kieli ry – Eget språk rf, Marja Alkio, valkompass@egetsprak.fi